Algemene Voorwaarden, Exameneisen, Examen- & Klachtenreglement

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor nascholing, workshops, training en cursussen.

Algemene Opleidings- en Aanmeldingsvoorwaarden en Overeenkomst

Artikel 0: Toepasselijkheid

0.1 Deze algemene Opleidings- & Aanmeldingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon waarmee Coach4All Opleidingscentrum een ​​overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen, lezingen en/of workshops. De opdrachtgever zelf als ook de deelnemer kan de opdrachtgever zijn;

Artikel 1: Inschrijvingen en deelname

1.1 Het maximale aantal deelnemers ligt tussen de 16 en 20 en voor de Czb scholing tussen de 8 en 16.

1.2 U bent aangemeld als u zich via de website heeft aangemeld en de inschrijfkosten heeft betaald. U heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of u de inschrijving definitief wilt maken. Na het verstrijken van de bedenktijd van de veertien dagen is de inschrijving definitief en ontvangt u de factuur voor de inschrijfkosten;

1.3 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging;

1.4 Het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt ​​80,00 euro en voor de Czb scholing 75,00 euro.

1.5 Bij te weinig deelnemers wordt de opleiding geannuleerd. Bij te veel deelnemers wordt u op een wachtlijst geplaatst;

1.6 Als u na Module 1 de Coach4All opleiding vervolgt, bent u automatisch ingeschreven voor het 2de opleidingsjaar – Module 2;

1.7 Als u na Module 2 de Coach4All opleiding vervolgt bent u automatisch ingeschreven voor het 3de opleidingsjaar – Module 3;

1.8 Na elke module kunt u ervoor kiezen om met de Coach4All opleiding te stoppen. Dit heeft geen financiële gevolgen indien u zich aan de gestelde opzegtermijn houdt zoals vastgelegd in artikel 3.5;

Artikel 2: Betaling

2.1 U bent deelnemer als het opleidingsgeld 14 dagen voor aanvang van de opleiding is voldaan tenzij anders is vereist;

2.2 Bij annulering tot 8 weken vóór de startdatum van de opleiding zal 50,00 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Het inschrijfgeld kan niet worden teruggevorderd;

2.3 Bij annulering van 8 weken tot 28 dagen vóór de startdatum van de opleiding zal 50% van het opleidingsgeld in rekening worden gebracht;

2.4 Bij annulering vanaf 28 dagen vóór de startdatum wordt 100% van het opleidingsgeld in rekening gebracht;

2.5 De ​​aanmelding geldt voor de gehele module en/of scholing. Dit betekent dat u het volledige bedrag betaalt, ook als u voortijdig met de opleiding en/of scholing stopt.

2.6 Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voorkomen, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor rekening van de deelnemer zijn;

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Bij verhindering dient u zich af te melden;

3.2 In geval van ziekte van een van de docenten wordt de opleiding en/of scholing, in overleg met de studenten, verschoven naar een nieuw vast te stellen datum;

3.3 In geval van langdurige ziekte zorgt het Coach4All Opleidingscentrum voor adequate vervanging van de docenten; bij geen vervanging na een termijn van 6 maanden, wordt het opleidingsgeld naar ratio teruggestort;

3.4 Na modules 1 en 2, verbindt u zich stilzwijgend voor één opleidingsjaar aan de Coach4All opleiding, ook als u de opleiding eerder afbreekt;

3.5 Mocht u de opleiding niet willen vervolgen dan dient u dit 6 weken voor aanvang van module 2 en 6 weken voor aanvang van module 3, schriftelijk aan ons kenbaar te maken;

Artikel 4: Examen

4.1 Tijdens module 2, kunt u zich inschrijven voor het examen;

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 De student (e) kan geen geldelijke aanspraak maken bij verlies van beschadigingen van kledingstukken van anderszins;

5.2 Coach4All Opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie;

5.3 Aan de inhoud van brochures, website en handleidingen van Coach4All Opleidingscentrum kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6:

6.1 De lessen; de theorie; de casusbesprekingen, de groepsdemo’s, de groeidagen, de oefensessies enzovoort zijn besloten en vallen onder de privacy. Ze mogen onder geen enkele voorwaarde worden opgenomen.
Alle persoonlijke informatie uit de demo’s, de oefensessies, de groepsdemo’s, de groeidagen enzovoort mogen niet met derden worden gedeeld; we hanteren de “zwijgplicht”. Dit geldt voor de docenten, de studenten, de begeleiders en de leden van de examencommissie.

6.2 Na het behalen van het diploma Coach4All- Practitioner en Coach4All- Therapeut is het mogelijk om op de website van de opleiding vermeld te worden onder het kopje: Afgestudeerde Coach4All’ers.

6.3 Auteursrecht Erna Rensen. Niets uit de opleiding, opleidingsmap, flowcharts enzovoort mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, elektronisch of mechanisch of op andere andere wijze zoals CD-i, CD-ROM, DVD, of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming van het Coach4All Opleidingscentrum.

» Exameneisen
» Examenreglement
» Klachtenreglement
» Privacybeleid Persoonsgegevens

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief
Stuur ons een e-mail