Algemene Voorwaarden, Exameneisen, Examen- & Klachtenreglement 2018-07-19T07:05:34+00:00

Algemene Voorwaarden, Exameneisen, Examen- & Klachtenreglement

Algemene Opleidings- en Aanmeldingsvoorwaarden

Artikel 0: Toepasselijkheid:

0.1      Deze algemene Opleidings- & Aanmeldingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Coach4All Opleidingscentrum een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen, lezingen en/of workshops. De opdrachtgever zelf als ook de deelnemer kan de opdrachtgever zijn;

Artikel 1: Inschrijvingen en deelname

1.1      Het maximale aantal deelnemers ligt tussen de 16 en 20;

1.2      U bent aangemeld als u zich via de website heeft aangemeld en de inschrijfkosten heeft betaald. U  heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of u de inschrijving definitief wilt maken. Na het verstrijken van de bedenktijd van de veertien dagen is de inschrijving definitief en ontvangt u de factuur voor de inschrijfkosten;

1.3      Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging;

1.4      Het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt 80,00 euro

1.5      Bij te weinig deelnemers wordt de opleiding geannuleerd. Bij te veel deelnemers wordt u op een wachtlijst geplaatst;

1.6      Als u na Module 1 de opleiding vervolgt, bent u automatisch ingeschreven voor het 2de opleidingsjaar – Module 2;

1.7      Als u na Module 2 de opleiding vervolgt bent u automatisch ingeschreven voor het 3de opleidingsjaar – Module 3;

1.8      Na iedere Module kunt u ervoor kiezen om met de opleiding te stoppen. Dit heeft geen financiële gevolgen indien u zich aan de gestelde opzegtermijn houdt zoals vastgelegd in artikel 3.5;

Artikel 2: Betaling

2.1      U bent deelnemer als het opleidingsgeld 14 dagen voor aanvang van de opleiding is voldaan tenzij anders is overeengekomen;

2.2      Bij annulering tot 8 weken vóór de startdatum van de opleiding zal 50,00 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Het inschrijfgeld kan niet worden teruggevorderd;

2.3      Bij annulering van 8 weken tot 28 dagen vóór de startdatum van de opleiding zal 50% van het opleidingsgeld in rekening worden gebracht;

2.4      Bij annulering vanaf 28 dagen vóór de startdatum wordt 100% van het opleidingsgeld in rekening gebracht;

2.5     De aanmelding geldt voor de gehele module. Dit betekent dat u het gehele bedrag betaalt, ook als u voortijdig met de opleiding stopt.

2.6      Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor rekening van de deelnemer zijn;

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1      Bij verhindering dient u zich af te melden;

3.2      In geval van ziekte van een van de docenten wordt de opleiding, in overleg met de studenten, verschoven naar een nieuw vast te stellen datum;

3.3      In geval van langdurige ziekte zorgt het Opleidingscentrum voor adequate vervanging van de docenten; bij geen vervanging na een termijn van 6 maanden, wordt het opleidingsgeld naar ratio teruggestort;

3.4      Na modules 1 en 2, verbindt u zich stilzwijgend voor één opleidingsjaar aan de opleiding, ook als u de opleiding eerder afbreekt;

3.5      Mocht u de opleiding niet willen vervolgen dan dient u dit 6 weken vóór aanvang van module 2 of 6 weken vóór aanvang van module 3 schriftelijk aan ons kenbaar te maken;

Artikel 4: Examen

4.1     Tijdens module 2, kunt u zich inschrijven voor het examen;

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1      De student(e) kan geen geldelijke aanspraak maken bij verlies of beschadigingen van kledingstukken of anderszins;

5.2      Coach4All Opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie;

5.3      Aan de inhoud van de brochures, website en manuals van Coach4All Opleidingscentrum kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6:

6.1      De lessen; de theorie; de casusbesprekingen, de groepsdemo’s, de groeidagen, de oefensessies enzovoort zijn besloten. Ze mogen onder geen enkele voorwaarde worden opgenomen.

6.2      Na het behalen van het diploma Coach4All- Practitioner en Coach4All Therapeut is het mogelijk om op de website van de opleiding vermeld te worden onder het kopje: Afgestudeerde Coach4All’ers.

6.3      Auteursrecht 2006-2018 Erna Rensen. Niets uit de opleiding, opleidingsmap, de flowcharts en dergelijke mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, hetzij chemisch, elektronisch, magnetisch of mechanisch of op welke andere wijze ook, op CD-i, CD-ROM, DVD, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het Coach4All Opleidingscentrum.

» Exameneisen
» Examenreglement 
» Klachtenreglement
» Privacybeleid Persoonsgegevens

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief
Stuur ons een e-mail